O projektu IKAP


Projekt Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)
a spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je podpořit aktivity vedoucí ke zkvalitnění řízení a zvyšování kvality vzdělávání na území Středočeského kraje v období od 1.4.2018 do 31.3.2020.

Číslo projektu: CZ.2.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655


V rámci projektu jsou podporovány následující aktivity

KA 1 - Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků 2. st. ZŠ a žáků SŠ
KA 2 - Podpora ICT kompetencí a rozvoj výuky cizích jazyků
KA 3 - Podpora polytechnického vzdělávání
KA 4 - Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
KA 5 - Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
KA 6 - Podpora inkluzivního vzdělávání
KA 7 - Podpora škol jako Center celoživotního učení
KA 8 - Kariérové poradenství

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno je zapojena v aktivitách KA 3 a KA 5.

Informace pro veřejnost - PR

Veřejnost je informována o zapojení Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Kladno do  projektu Krajského úřadu Středočeského kraje formou informační tabule na budově školy a dále ve vstupním vestibulu školy.

Po vstupu do budovy jsou návštěvníci, žáci i učitelé seznamováni s našim zapojení do projektu IKAP na stálé nástěnce. Jsou zde zveřejňovány především formou fotodokumentace činnosti v jednotlivých aktivitách projektu, realizovaných v naší škole nebo za naší účasti.